Giờ làm việc: 8h - 17h30


Bồn trộn bê tông

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 6 khối
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 6 khối

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 6 khối

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 5 khối
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 5 khối

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 5 khối

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 4 khối
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 4 khối

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 4 khối

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 3 khối
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 3 khối

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 3 khối

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 2m3
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 2m3

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 2m3

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông HYG3 chạy đầu nổ diezel 3 khối
Bồn trộn bê tông HYG3 chạy đầu nổ diezel 3 khối

Bồn trộn bê tông HYG3 chạy đầu nổ diezel 3 khối

Liên Hệ

San pham ban chay
San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 6m3
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 6m3

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 6m3

Liên Hệ

Bồn trộn bê tông 2 khối diezel thuỷ lực
Bồn trộn bê tông 2 khối diezel thuỷ lực

Bồn trộn bê tông 2 khối diezel thuỷ lực

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 5m3
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 5m3

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 5m3

Liên Hệ

San pham ban chay
San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 4m3
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 4m3

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 4m3

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 3m3
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 3m3

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 3m3

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 2 khối
Bồn trộn bê tông thuỷ lực 2 khối

Bồn trộn bê tông thuỷ lực 2 khối

Liên Hệ

San pham ban chay
Bồn trộn bê tông HYG3 chạy đầu nổ diezel 3m3
Bồn trộn bê tông HYG3 chạy đầu nổ diezel 3m3

Bồn trộn bê tông HYG3 chạy đầu nổ diezel 3m3

Liên Hệ